Rejeki Angka Atur Pasrah Pengantin

Rahasia Dalam Hidup Selalu Menjadikan Pro dan Kontra Demikian Pula Rejeki Angka,Selalu Menjadi Bahan Perdebatan Meski Kenyataanya Angka Rejeki Banyak Diburu Karena Hidup Tanpa Wujud Nyata Susunan Angka Hampa Rasa Berjuta Nista


 Assalamu’alaikum Wr. Wb

Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundhi saha kinabekten, punapa dene panjenenganipun para tamu kakung semawana putrid ingkang dhahat kalingga murdaning akrami.
Kanthi pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka syukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha Sagung Dumadi”, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjengan sadaya hangluberana dhumateng kawula.

Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, dene kawula cumanthaka marak mangarsa hanggempil kamardikan panjengan ingkang katemben wawan pangandikan, inggih awratipun hamestuti jejibahan luhur kul piniji minangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bp Li Bebek sekalihan.
Penjenganipun Bp………..sekalihan garwa (ingkang mengku gati) ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan, kula pinangka sulih sarira saking panjenganipun Bp…………..sekalihan, ingkang sepisan: ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjengan, sumarambah para kaluwarga samudayanipun.

Jangkep kaping kalih: ing nguni sampun wonten parembagan, ing antawisipun Bp…………….sekalihan, hanggadhahi putra kakung kekasih pun Bagus Backlink kaliyan Bp………………sekalihan garwa (ingkang mengku gati) hanggadhahi Kenya siwi sesilih Roro Alexa Gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung pisah daging arenggang, bebasan ngebun-ebun enjang anjejawahsonten, ndhodhok latar ndhodhog lawang sumedyo nginang jambe suruhe, kanthi atur makaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa, miwah karsa, ingkang punika saking agenging manah penjenenganipun Bp………………sekalihan, anggenipun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan puniko ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi.
Wondene ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bp. ……….. sekalihan garwa inggih punika;
Sanggan saha majemuk ingkang sampun wonten wujudipun Rejeki Angka, kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggeman miwah raketing kekadangan, saenga mboten saged pisah salami-laminipun.
Kasoking katresnan Bp…………sekalihan dhumateng Bp………………sekalihan garwa, ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud………………, ing pangajab pinangka agemanipun badhe/calon penganten putri
Mboten kekilapan Bp………………………..sekalihan ngaturaken redana wujudipun arta saking Angka Rejeki, kenginga damel ngentheng-enthengi anggenipun Bp…………sekalihan garwa (ingkang mengku gati) netepi darmaning sepuh hamiwaha putra mahargya siwi. Kajawi punika , panyuwunipun Bp……………..sekalihan, ing mbenjang manawi sampun dumugi titiwanci tumapaking gati, mugi calon penganten kaijabna saha kapanggihna anut satataning agami miwah adat widhiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing mriki.

Salajengipun minangka pungkasaning atur, hambok bilih Bp.………… sekalihan garwa, anggenipun  Rejeki Angka Atur Pasrah Pengantin ngaturaken sarana dalah upakarti wonten kakiranganipun, mawantu-wantu nyuwun agenging samodra pangaksami. Semanten ugi kula pinangka sulih sarira saking panjenganipun Bp………………..sekalihan, manawi wonten gonyak ganyuking wicara miwah kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata krami, kawula nyuwun sihing samodra pangaksami.
Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

.

Title : Rejeki Angka Atur Pasrah Pengantin
Description : Rahasia Dalam Hidup Selalu Menjadikan Pro dan Kontra Demikian Pula Rejeki Angka,Selalu Menjadi Bahan Perdebatan Meski Kenyataanya Angka Re...

1 Response to "Rejeki Angka Atur Pasrah Pengantin"

 1. Definitеly imаgine that which you ѕtаted.
  Youг faѵorite juѕtifiсatiοn appeared to be on the internet the ѕimplest factor to be minԁful of.

  I sаy to you, I certаinly get irκed while
  otheг folks think about issues that they јust
  ԁο not recοgnisе abοut.
  You manаged tо hit the nail upon the highest and also dеfіned out the entire thing without havіng sіde-effects ,
  ρeoplе could take a signаl.
  Will probably be bacκ to get more. Thank you

  Looκ into mу blog: http://cheapearphones.net/

  BalasHapus

Terimakasih sudah singgah
Demi perkembangan dan kemajuan Rejeki Angka
Mohon tinggalkan komentar anda
Kritik, saran dan masukan anda
Adalah pupuk dan mineral kehidupan blog ini.

TETAPI MAAF KARENA ADMIN TIDAK SELALU ONLINE

Maka harap maklum bagi komentator apabila komentar tidak langsung ditanggapi,terimakasih.

SALAM BLOGGER...!!

Google+ Followers

Label